Bu Blogda Ara

15 Aralık 2011 Perşembe

Esmaül Hüsnanın Açıklaması

El-Vahid : Zât, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
El-Kâdir : Kudret sahibi, dilediğini yapan.
El-Mukaddim : İleri götüren, öne geçiren.
El-Evvel : Ezelî, varlığının başlangıcı yok.
Ez-Zâhir : Yarattıkları ile varlığı açık.
El-Vâli : Bütün Kâinatı idare eden.
El-Berr : İyilik ve ihsanı bol olan.
El-Müntekım : Hak edene,hak ettiği cezayı veren.
Er-Rauf : Çok merhamet eden şefkatli.
Zül-Celâli vel İkrâm : Celâl, azamet, şeref, kemâl ve ikram sahibi.
El-Câmi : İki zıddı bir arada bulunduran.
El-Mûgni : İhtiyaçları gideren,fazlıyla doyuran.
Ed-Dârr : Elem,zarar verenleri yaratan.
En-Nûr : Zâtı açık ve âlemleri nurlandıran.
El-Bedi : Misalsiz, örneksiz yaratan.
El-Vâris : Herşeyin asıl sahibi olan.
Es-Sabur : Ceza vermede,acele etmeyen.
El-Mâcid : Keremi, ihsanı bol olan.
Es-Samed : Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendine muhtac olduğu merci sahibi.
El-Muktedir : Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
El-Muahhir : Dilediklerini tehir eden.
El-Âhir : Varlığının sonu olmayan, ebedi.
El-Bâtın : Aklın tasavvurundan örtülü.
El-Müteâli : Son derece yüce.
Et-Tevvâb : Tevbeleri kabul eden.
El-Afüvv : Affı çok olan, günahları affeden.
Mâlik-ül Mülk : Mülkünde hakim.
El-Muksit : Mazlumların hakkını alan.
El-Ganiy : İhtiyaçsız,herşey ona muhtaç.
El-Mâni : Dilemediklerine mani olan.
En-Nâfi : Menfaat veren şeyleri yaratan.
El-Hâdi : Hidayet veren.
El-Bâki : Varlığı ebedi olan.
Er-Reşid : İrşada muhtaç olmayan.
El-Halim : Cezada acele etmez, hilm sahibi.
El-Gafur : Affı, mağfireti bol olan.
El-Âliyy : Yüceler yücesi.
El-Hâfız : Herşeyi koruyucu olan.
El-Hasib : kulların hesabını en iyi gören.
El-Kerim : Keremi bol, karşılıksız veren.
El- Mucib : Duaları kabul eden.
El-Hâkim : Herşeyi hikmetle yaratan.
El-Mecid : Şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
Eş-Şehid : Her an her yerde hazır ve nazır.
El-Vekil : Kulların işlerini bitiren.
El-Metin : Kuvvet ve kudret menbaı.
El Hâmid : Hamd ve senaya lâyık.
El-Mubdi : Maddesiz, örneksiz yaratan.
El-Muhyi : Mahluklara can veren.
El-Hayy : Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
El-Vacid : Hiç bir şey kendine gizli değil.
El-Habir : Herşeyden haberdar.
El-Âzim : Büyüklükte benzeri olmayan.
Eş-Şekur : Az amele, çok sevab veren.
El-Kebir : Büyüklükte benzeri yok.
El- Mukit : Her çeşit rızkı yaratan.
El-Celil : Celal ve azamet sahibi olan.
Er-Rakib : Her varlığı her an gözeten.
El-Vasi : Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi kuşatan.
El-Vedûd : İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan.
El-Ba'is : Peygamber gönderen, mahşerde ölüleri dirilten.
El-Hakk : Varlığı değişmeden duran, var olan, hakkı ortaya çıkaran.
El-Kaviy : Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
El-Veliy : Mü'minleri seven ve yardım eden.
El-Muhsi : Varlıkların sayısını bilen.
El-Mu'id : Yarttıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
El-Mümit : Her canlıya ölümü tattıran.
El-Kayyum : Zâtı ile kâim, mahlûkları varlıkta durduran.
Allah : Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
Er-Rahim : Ahirette mü'minlere merhamet eden, ihsan eden.
El-Kuddüs : Her noksanlıktan uzak olan.
El-Mü'min : İman nurunu veren.
El-Aziz : Mutlak galip, karşı gelinemez.
El-Mütekebbir : Büyüklükte eşi yok.
El-Bâri : Herşeyi kusursuz yaratan.
El-Gaffar : Günahları mağfiret eden.
El-Vahhab : Karşılıksız nimetler veren.
El-Fettah : Her türlü sıkıntıları gideren.
El-Kâbıt : Rızıkları daraltan, ruhları alan.
El-Hâfıd : Kâfir ve facirleri alçaltan.
El-Mûizz : Dilediğini aziz eden.
Es-Semi : Mükemmel işiten.
El-Hakem : Mutlak hâkim, hakkı batıldan ayıran.
El-Latif : Lûtfeden, herşeye vakıf.
Er-Rahman : Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, ihsan eden.
El-Melik : Yaratıcı, kâinatın sahibi.
El-Selâm : Her tehlikeden selamete çıkaran.
El-Müheymin : Herşeyi görüp, gözeten.
El-Cabbâr : Dilediğini yapan ve yaptıran.
El-Hâlik : Yaratan, yoktan var eden.
El-Musavvir : Varlıklara sûret veren, onları birbirinden ayıran özelliklerde yaratan.
El-Kahhâr : Her istediğini yapacak güçte olan.
Er-Rezzâk : Her varlığın rızkını veren.
El-Alim : Gizli açık, geçmiş gelecek, herşeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
El-Bâsıt : Rızıkları genişleten, ruhları veren.
El-Rafi : Şeref verip yükselten.
El-Müzill : Dilediğini zillete düşüren.
El-Basir : Gizli açık herşeyi iyi gören.
El-Âdl : Mutlak adil,yerli yerinde yapan.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder