Bu Blogda Ara

15 Aralık 2011 Perşembe

Dilek Nasıl Dilenir

Allah'tan bir şey dileyeceğin zaman : 
      Hadid suresinin ilk 6 ayeti ile Haşr suresinin son 4 ayetini oku 
 Hadid suresinin ilk 6 ayeti şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim
Hadid(1)Sebbeha lillahi ma fissemavati vel'ardı ve hüvel azizül hakıymü(2) lehu mülküssemavati vel ardı, Yuhyiy ve yumiytü ve hüve ala küllü şey'in kadiyrün(3) hüvel evvelü vel'ahirü vez zahirü vel batınüve hüve bikülli şey'in aliymün(4) hüvelleziy halkıssemavati vel arda fiy siddeti eyyamin sümmesteva alel arşı yalemu ma yelicü fil'ardı vema yahrucu minha vema yenzilüminessemai vema yarucu fiyha ve hüve meakümeyne maküntüm vallahü bimatamelune basiyrün(5) lehu mülküssemavati vel'ardı ve ilellahi turceul ümuri.

Haşr Suresinin Son 4 Ayeti de Şöyledir :

 Lev enzelna hazelkur'ane âla cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. 
 Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Sonra da şöyle dua edilir :

Ya men hüve ha keza es'eluke bi hakkı hazihil esmai en tüsalliye alâ Muhammedin ve alâ Ali muhammedin ve en tef'ale bi (burada hacetin ne oldugu söylenir) 
Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, hacetin Allahın izniyle kabul edilir.

Kadına Nasıl Davranmalı

Dinimizde kadına verilen değer
Kadınlar Allahın emanetidir. Onlara sahip çıkmalı ve korumalıyız. Elimizden geldiği kadar onlara iyi davranmalıyız. Büyük İslam âlimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi :

Güzel huylu olmalı bir erkek hanımına, Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona.
Ev içinde daima güler yüzlü olmalı, Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı.
Önce selam vermeli girince eve erkek, Hatırını sormalı nasılsınız diyerek.
Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine, İştirak etmelidir sevincine derdine.
Ağır ve zor işleri mesela çarşı pazar,İşlerini hanıma yaptırmamalı zinhar.
Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde.
Onu hiç bir surette asla dövmemelidir, dövmek değil sert bile hiç söylememelidir.
Resulullah buyurdu : Eşini dövse bir zât, bilsinki davacısı mahşerde benim bizzat.
Ona yanında iken ve yanında olmadan, hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan.
 Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır, ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır.
Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna, lakin arslan kesilir evinde hanımına.
Yine bilmelidir ki hanım esir değildir, Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir.
Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten, bilsinki beyim beni çok seviyor herkesten.

Esmaül Hüsnanın Açıklaması

El-Vahid : Zât, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.
El-Kâdir : Kudret sahibi, dilediğini yapan.
El-Mukaddim : İleri götüren, öne geçiren.
El-Evvel : Ezelî, varlığının başlangıcı yok.
Ez-Zâhir : Yarattıkları ile varlığı açık.
El-Vâli : Bütün Kâinatı idare eden.
El-Berr : İyilik ve ihsanı bol olan.
El-Müntekım : Hak edene,hak ettiği cezayı veren.
Er-Rauf : Çok merhamet eden şefkatli.
Zül-Celâli vel İkrâm : Celâl, azamet, şeref, kemâl ve ikram sahibi.
El-Câmi : İki zıddı bir arada bulunduran.
El-Mûgni : İhtiyaçları gideren,fazlıyla doyuran.
Ed-Dârr : Elem,zarar verenleri yaratan.
En-Nûr : Zâtı açık ve âlemleri nurlandıran.
El-Bedi : Misalsiz, örneksiz yaratan.
El-Vâris : Herşeyin asıl sahibi olan.
Es-Sabur : Ceza vermede,acele etmeyen.
El-Mâcid : Keremi, ihsanı bol olan.
Es-Samed : Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin kendine muhtac olduğu merci sahibi.
El-Muktedir : Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.
El-Muahhir : Dilediklerini tehir eden.
El-Âhir : Varlığının sonu olmayan, ebedi.
El-Bâtın : Aklın tasavvurundan örtülü.
El-Müteâli : Son derece yüce.
Et-Tevvâb : Tevbeleri kabul eden.
El-Afüvv : Affı çok olan, günahları affeden.
Mâlik-ül Mülk : Mülkünde hakim.
El-Muksit : Mazlumların hakkını alan.
El-Ganiy : İhtiyaçsız,herşey ona muhtaç.
El-Mâni : Dilemediklerine mani olan.
En-Nâfi : Menfaat veren şeyleri yaratan.
El-Hâdi : Hidayet veren.
El-Bâki : Varlığı ebedi olan.
Er-Reşid : İrşada muhtaç olmayan.
El-Halim : Cezada acele etmez, hilm sahibi.
El-Gafur : Affı, mağfireti bol olan.
El-Âliyy : Yüceler yücesi.
El-Hâfız : Herşeyi koruyucu olan.
El-Hasib : kulların hesabını en iyi gören.
El-Kerim : Keremi bol, karşılıksız veren.
El- Mucib : Duaları kabul eden.
El-Hâkim : Herşeyi hikmetle yaratan.
El-Mecid : Şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
Eş-Şehid : Her an her yerde hazır ve nazır.
El-Vekil : Kulların işlerini bitiren.
El-Metin : Kuvvet ve kudret menbaı.
El Hâmid : Hamd ve senaya lâyık.
El-Mubdi : Maddesiz, örneksiz yaratan.
El-Muhyi : Mahluklara can veren.
El-Hayy : Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.
El-Vacid : Hiç bir şey kendine gizli değil.
El-Habir : Herşeyden haberdar.
El-Âzim : Büyüklükte benzeri olmayan.
Eş-Şekur : Az amele, çok sevab veren.
El-Kebir : Büyüklükte benzeri yok.
El- Mukit : Her çeşit rızkı yaratan.
El-Celil : Celal ve azamet sahibi olan.
Er-Rakib : Her varlığı her an gözeten.
El-Vasi : Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi kuşatan.
El-Vedûd : İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan.
El-Ba'is : Peygamber gönderen, mahşerde ölüleri dirilten.
El-Hakk : Varlığı değişmeden duran, var olan, hakkı ortaya çıkaran.
El-Kaviy : Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
El-Veliy : Mü'minleri seven ve yardım eden.
El-Muhsi : Varlıkların sayısını bilen.
El-Mu'id : Yarttıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
El-Mümit : Her canlıya ölümü tattıran.
El-Kayyum : Zâtı ile kâim, mahlûkları varlıkta durduran.
Allah : Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
Er-Rahim : Ahirette mü'minlere merhamet eden, ihsan eden.
El-Kuddüs : Her noksanlıktan uzak olan.
El-Mü'min : İman nurunu veren.
El-Aziz : Mutlak galip, karşı gelinemez.
El-Mütekebbir : Büyüklükte eşi yok.
El-Bâri : Herşeyi kusursuz yaratan.
El-Gaffar : Günahları mağfiret eden.
El-Vahhab : Karşılıksız nimetler veren.
El-Fettah : Her türlü sıkıntıları gideren.
El-Kâbıt : Rızıkları daraltan, ruhları alan.
El-Hâfıd : Kâfir ve facirleri alçaltan.
El-Mûizz : Dilediğini aziz eden.
Es-Semi : Mükemmel işiten.
El-Hakem : Mutlak hâkim, hakkı batıldan ayıran.
El-Latif : Lûtfeden, herşeye vakıf.
Er-Rahman : Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, ihsan eden.
El-Melik : Yaratıcı, kâinatın sahibi.
El-Selâm : Her tehlikeden selamete çıkaran.
El-Müheymin : Herşeyi görüp, gözeten.
El-Cabbâr : Dilediğini yapan ve yaptıran.
El-Hâlik : Yaratan, yoktan var eden.
El-Musavvir : Varlıklara sûret veren, onları birbirinden ayıran özelliklerde yaratan.
El-Kahhâr : Her istediğini yapacak güçte olan.
Er-Rezzâk : Her varlığın rızkını veren.
El-Alim : Gizli açık, geçmiş gelecek, herşeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
El-Bâsıt : Rızıkları genişleten, ruhları veren.
El-Rafi : Şeref verip yükselten.
El-Müzill : Dilediğini zillete düşüren.
El-Basir : Gizli açık herşeyi iyi gören.
El-Âdl : Mutlak adil,yerli yerinde yapan.