Bu Blogda Ara

17 Aralık 2011 Cumartesi

Başlıca Meleklerin İsimleri ve Görevleri

            Büyük Melekler Ve Görevleri
1.Cebrail : Meleklerin en büyüğüdür. Görevi ise Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah'ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur-an'ı kerimi Allahtan peygamberimize getiren Cebrail'dir.
2. Mikâil : Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. Yağmur yağması, rüzgâr esmesi, gök gürlemesi, ekinlerin bitmesi gibi işlerle ilgilenir.
3. İsrafil : Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
4. Azrâil : Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

 Bu 4 büyük melekten başka diğer meleklerden bazıları da şunlardır :


Kirâmen Kâtibin : Bunlar 2 melektir. Biri insanların sağında, diğeri solunda bulunur. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı "amel defteri" meydana gelir.
Münker ve Nekir :Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.

Rıdvan : Cennetteki meleklerin başkanıdır.
Mâlik : Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.

Meleklerin Mahiyeti ve özellikleri

İmanın şartlarından ikincisi meleklere inanmaktır. Melekler nurdan yaradılmış varlıklardır. Onlar Allah'ın sevgili kullarıdır. allah'ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, Hiç günah işlemezler.Melekler nurdan yaradılmış lâtif bir varlık oldukları için biz onları göremiyoruz fakat varlıklarına inanıyoruz. Çünkü meleklerin varlığını Allah teâlâ Kur-an'ı Kerimde haber vermiş, peygamber efendimiz de melekleri hem görmüş hem de bize bildirmiştir.

1. Devamlı olarak Allah'a ibadet ederler.
2. Nurdan yaradılmışlardır.
3. Erkeklikleri ve dişilikleri yoktur.
4. Yorulmak nedir bilmezler.
5. İyilik yaparlar, kötülük yapmayı bilmezler.
6. Evlenmezler. Öyle bir ihtiyaçları yoktur.
7. Yemezler, içmezler.
8. Gözle görülmezler.
9. Uyumazlar, istirahate ihtiyaçları yoktur.
10. Onlarda gençlik ve yaşlılıkyoktur.
11. En uzak mesafelere bir anda gidebilirler.
12. Kanatları vardır. Fakat bu kanatlar bizim bildiğimiz kanatlardan değildir.
13. yerlerde ve gökte heryerde vardırlar, herbirinin görevi de farklıdır. Bu görevleri bıkmadan usanmadan hakkıyla yerine getirirler.

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan 6 tanesine "zati" sıfatlar, 8 tanesine de "sübûti" sıfatlar denir.

                    Zati Sıfatlar

1. Vücud : Var olmak. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.
2. Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir, hiçbir şey yokken o yine vardı.
3. Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur. Herşey yok olduktan sonra, Allah'ın varlığı yine devam edecektir.
4. Vahdaniyet : Allah'ın bir olması demektir. Allah birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
5. Muhalefetün Li'l Havadis : Sonradan olan şeylere benzememek. Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez.
6. Kıyam Binefsihi : Allah'ın varlığı kendindendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, herşey ona muhtaçtır.

                    Sübûti Sıfatlar

1. Hayat : Diri olmak. Allah devamlı olarak diridir.
2. İlim : Bilmek. Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık herşeyi bilir. Kalplerden geçenleri de bilir.
3. Sem'i : İşitmek. Allah herşeyi işitir.
4. Basar : Görmek. Allah herşeyi görür.
5.İrade : Dilemek. Allah diler, dilediğini yapar.
6. Kudret : Gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir, herşeye gücü yeter.
7. Kelam : Söylemek. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur-an Allah'ın sözüdür.
8. Tekvin : Yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kâinattaki herşeyi yaratan O'dur. Var olmasını dilediği bir şey, "ol" deyince hemen oluverir. Var olan bir şeyi de dilediği zaman yok edebilir.