Bu Blogda Ara

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Paranın Bereketli Olması İçin Okunacak Dua

Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü, hatip hutbesini bitirip de oturduğu sırada ( kamet getirilinceye kadar geçen süre içinde) aşağıdaki ayet-i kerimeleri bir kâğıda yazar, namazdan sonra da usulünce sarıp, cüzdanına koyarsa Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsaniyle o cüzdan parasız kalmaz.
Yazılacak Ayet-i Kerimeler:
A'raf suresinin 10. ve Sad suresinin 54. ayetleridir ve aşağıda yazılmıştır.
A'raf suresinin 10. Ayeti :  Ve le kad mekkennaküm fil erdı ve cealna leküm fıha meayiş kalılem ma teşkürûn.
Sad suresinin 54. Ayeti : İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad.

Göz Hastalıkları İçin Okunacak Etkili Dua

Göz hastalıklarından herhangi birine yakalandıysanız, umutsuzluğa kapılmayın ameliyat olmadan önce mutlaka şu duayı okuyun, belki de ameliyata gerek bile kalmayabilir. Dua şöyle:
Göz hastalıklarından kurtulmak için hergün 1'er defa
Mülk Suresi
Rahman Suresi ve
Tekvir Suresi okunur.

Mülk Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.  
2.    Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.  
3.    Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.  
4.    Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.  
5.    Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.  
6.    Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.  
7.    İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.  
8.    Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.  
9.    Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.  
10.    Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.  
11.    Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.  
12.    İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.  
13.    Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.  
14.    Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.  
15.    Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.  
16.    Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.  
17.    Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.  
18.    Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.  
19.    Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.  
20.    Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.  
21.    Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.  
22.    Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.  
23.    Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.  
24.    Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.  
25.    Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.  
26.    Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.  
27.    Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.  
28.    Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.  
29.    Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.  
30.    Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Rahman Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Er rahman.  
2.    Alleme lkur'ane.  
3.    Halekal insane.  
4.    Allemehul beyan.  
5.    Eş şemsu vel kameru bi husban.  
6.    Ven necmu veş şeceru yescudan.  
7.    Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  
8.    Ella tatğav fil mizan.  
9.    Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.  
10.    Vel erda vedaaha lil enam.  
11.    Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.  
12.    Vel habbu zul asfi ver rayhan.  
13.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
14.    Halekal'insane min salsalin kelfahhari.  
15.    Ve hale kalcanne min maricin min narin.  
16.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
17.    Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.  
18.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
19.    Mereclbahreyni yeltekıyani.  
20.    Beynehuma berzahun la yebğıyani.  
21.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
22.    Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.  
23.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
24.    Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.  
25.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
26.    Kullu men 'aleyha famin  
27.    Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.  
28.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
29.    Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.  
30.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
31.    Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.  
32.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
33.    Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.  
34.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
35.    Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.  
36.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
37.    Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.  
38.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
39.    Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.  
40.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani  
41.    Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.  
42.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
43.    Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.  
44.    Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.  
45.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
46.    Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.  
47.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
48.    Zevata efnanin.  
49.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
50.    Fiyhima 'aynani tecriyani.  
51.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
52.    Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.  
53.    Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.  
54.    Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.  
55.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
56.    Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.  
57.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
58.    Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.  
59.    Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
60.    Hel cezaul ıhsani illel ihsan.  
61.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
62.    Ve min dunihima cennetan.  
63.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
64.    Mudhammetan  
65.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
66.    Fihima aynani neddahatan.  
67.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
68.    Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman  
69.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
70.    Fihinne hayratun hısan  
71.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
72.    Hurum maksuratun fil hıyam  
73.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
74.    Lem yatmishunne insun kablehum ve la can  
75.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
76.    Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan  
77.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  

Tekvir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    İzeşşemsu kuvviret.  
2.    Ve izennucumunkederet.  
3.    Ve izelcibalu suyyiret.  
4.    Ve izel'işaru 'uttılet.  
5.    Ve izelvuhuşu huşiret.  
6.    Ve izelbiharu succiret.  
7.    Ve izennufusu zuvvicet.  
8.    Ve izelmev'udetu suilet.  
9.    Bieyyi zenbin kutilet.  
10.    Ve izessuhufu nuşiret.  
11.    Ve izessema'u kuşitat.  
12.    Ve izelcahıymu su''ıret.  
13.    Ve izelcennetu uzlifet.  
14.    'Alimet nefsun ma ahdaret.  
15.    Fela uksimu bilhunnesi.  
16.    Elcevarilkunnesi.  
17.    Velleyli iza 'as'ase.  
18.    Vessubhı iza teneffese.  
19.    İnnehu lekalu resulin keriymin.  
20.    Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.  
21.    Muta'ın semme emiynin.  
22.    Ve ma sahıbukum bimecnunin.  
23.    Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.  
24.    Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.  
25.    Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.  
26.    Feeyne tezhebune.  
27.    İn huve illa zikrun lil'alemiyne.  
28.    Limen şae minkum en yestekıyme,.  
29.    Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

                   _ AMİN_

Kekemeliğin Geçmesi İçin Okunacak Etkili Dua

Kekemeliğin Geçmesi İçin hergün 3 defa İnşikak Suresini okuyun, tez zamanda şifaya kavuşursunuz.
İnşikak suresi okunuşu:
     Bismillahirrahmanirrahim
1.    İzes sema unşakkat.   
2.    Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.   
3.    Ve izel'ardu muddet.   
4.    Ve elkat ma fiyha ve tehallet.   
5.    Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.   
6.    Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.   
7.    Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.   
8.    Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.   
9.    Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.   
10.    Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.   
11.    Fesevfe yed'u suburen.   
12.    Ve yasla se'ıyren.   
13.    İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.   
14.    İnnehu zanne en len yehure.   
15.    Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.   
16.    Fela uksimü bişşefekı.   
17.    Velleyli ve ma veseka.   
18.    Velkameri izetteseka.   
19.    Leterkebunne tabekan 'an tabekın.   
20.    Femalehum la yu'minune.   
21.    Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.   
22.    Belilleziyne keferu yukezzibune.   
23.    Vallahu a'lemu bima yu'une.   
24.    Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.   
25.    İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.
                                        AMİN

Sara Hastalığına Karşı Okunacak Dua

Sara Hastalığına yakalanmışsanız hergün 3 defa Leyl Suresini okuyun. Kısa sürede şifaya kavuşursunuz.

Leyl Suresi : Bismillahirrahmanirrahim

1.    Velleyli iza yağşa.   

2.    Vennehari iza tecella.   

3.    Ve ma halekazzekere vel'ünsa.   

4.    İnne sa'yeküm leşetta.   

5.    Feemma men a'ta vetteka.   

6.    Ve saddeka bilhusna.   

7.    Fesenüyessirühu lilyüsra.   

8.    Ve emma men bahıle vestağna.   

9.    Ve kezzebe bilhusna.   

10.    Fesenüyessirühu lil'usra.   

11.    Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.   

12.    İnne 'aleyna lelhüda.   

13.    Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.   

14.    Feenzertüküm naren telezza.   

15.    La yaslaha illel'eşka   

16.    Elleziy kezzebe ve tevella.   

17.    Ve seyücennebühel'etka.   

18.    Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.   

19.    Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.   

20.    İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.   

21.    Ve lesevfe yerda.  

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua :
       Hergün 3 defa ''Beyyine'' suresini okuyan Biiznillah hastalığından kurtulup kısa zamanda sağlığına kavuşur.


Beyyine Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi velmushrikine munfekkıyne hatta te'tiye humulbeyyineh
2. Rasulum minallahi yetlu suhufem mutahherah
3. Fiha kutubun kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utul kitabe illa min ba'di ma caethumul beyyineh
5. Ve ma umiru illa liya'budullahe muhlisıyne lehud din hunefae ve yukıymussalate ve yu'tuzzekane ve zalike diynulkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmushrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ulaike hum sherrulberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ulaike hüm hayrulberiyyeh
8. Cezauhum 'ınde rabbihim cennatu 'adnin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhum ve radu 'anhu zalike limen hashiye rabbeh


Emir Altına alabilmek, Sözünü Dinletebilmek İstiyorsan Şu Kısa Duayı Okumalısın


Eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu veya herhangi birini emriniz altına alabilmek, ona söz dinletebilmek için hergün ''170 defa Ya Kuddüs Celle Celalühü. Subbuhün- Kuddusün Rabbü-l Melaiketi ver Ruh'' derseniz, dilediğiniz kişiyi emriniz altına alır ve herkes tarafından da sevilirsiniz.

Bekarların Evlenmesi İçin Okunacak Etkili Dua

Bekârların en kısa zamanda evlenmesi ve evlilerin de ömür boyu mutlu olması için okunacak en etkili dua :
Hergün 131 defa ''Ya Selam Celle Celalühü'' okunursa muradınız gerçekleşir. Ancak Allah'tan ne isterseniz isteyin her zaman herşeyin hayırlısını isteyin...

Ruh ve Sinir Hastalıklarına Karşı Okunacak Etkili Dua

Ruh ve Sinir Hastalıklarına Karşı Okunacak Etkili Dua şöyledir:
Hergün 131 defa ''Ya Kuddüs, Ya Selam Celle Celalühü'' okuyup bitirdikten sonra ''Ya zül celali vel ikram''derseniz en kısa zamanda hastalıktan kurtulursunuz.

Kıssadan Hisse Altı şeyi kabul edip yaparsan hiç bir işin sana zarar vermez

Günlerden bir gün, adamın biri gelip, İbrahim Ethem Kuddise Sirruh'tan nasihat istedi. Haret şöyle buyurdu:
- Altı şeyi kabul edip yaparsan hiç bir işin sana zarar vermez. O altı şey şunlardır:
1. Günah işleyeceğin zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme ! O'nun verdiği rızkı yiyip, sonra da O'na isyan etmek doğru olur mu?
2. llah'a asi olmak istersen O'nun mülkünden çık! Mülkünde olup da, O'na isyan etmek doğru olur mu?
3. Allah'a isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme! Görmediği yerde günah işle. O'nun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir.
4. Can alıcı Melek (Azrail) ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste! O Meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Gücün, kuvvetin yerinde iken tövbe et. Tövbe edilecek zaman, bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir.
5. Mezarda, Münker ve Nekir isimli 2 Melek, sual için geldiklerinde, onları kov, seni imtihan etmesinler!.
       Bunun üzerine, nasihat isteyen kimse dedi ki:
- Buna imkân yoktur!
İbrahim Ethem, şöyle buyurdu:
- Öyle ise, şimdiden onlara cevap hazırla!
6. ''Günahı olanlar cehenneme gitsin!'' diye emredince, '' ben gitmem!'' de.
       Soran kimse dedi ki:
- Bu sözümü dinlemezler!
Sonra da, tövbe etti ve ölünceye kadar da tövbesinden dönmedi...