Bu Blogda Ara

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Göz Hastalıkları İçin Okunacak Etkili Dua

Göz hastalıklarından herhangi birine yakalandıysanız, umutsuzluğa kapılmayın ameliyat olmadan önce mutlaka şu duayı okuyun, belki de ameliyata gerek bile kalmayabilir. Dua şöyle:
Göz hastalıklarından kurtulmak için hergün 1'er defa
Mülk Suresi
Rahman Suresi ve
Tekvir Suresi okunur.

Mülk Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.  
2.    Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.  
3.    Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.  
4.    Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.  
5.    Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.  
6.    Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.  
7.    İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.  
8.    Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.  
9.    Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.  
10.    Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.  
11.    Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.  
12.    İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.  
13.    Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.  
14.    Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.  
15.    Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.  
16.    Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.  
17.    Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.  
18.    Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.  
19.    Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.  
20.    Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.  
21.    Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.  
22.    Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.  
23.    Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.  
24.    Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.  
25.    Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.  
26.    Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.  
27.    Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.  
28.    Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.  
29.    Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.  
30.    Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Rahman Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Er rahman.  
2.    Alleme lkur'ane.  
3.    Halekal insane.  
4.    Allemehul beyan.  
5.    Eş şemsu vel kameru bi husban.  
6.    Ven necmu veş şeceru yescudan.  
7.    Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  
8.    Ella tatğav fil mizan.  
9.    Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.  
10.    Vel erda vedaaha lil enam.  
11.    Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.  
12.    Vel habbu zul asfi ver rayhan.  
13.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
14.    Halekal'insane min salsalin kelfahhari.  
15.    Ve hale kalcanne min maricin min narin.  
16.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
17.    Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.  
18.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
19.    Mereclbahreyni yeltekıyani.  
20.    Beynehuma berzahun la yebğıyani.  
21.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
22.    Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.  
23.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
24.    Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.  
25.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
26.    Kullu men 'aleyha famin  
27.    Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.  
28.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
29.    Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.  
30.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
31.    Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.  
32.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
33.    Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.  
34.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
35.    Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.  
36.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
37.    Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.  
38.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
39.    Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.  
40.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani  
41.    Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.  
42.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
43.    Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.  
44.    Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.  
45.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
46.    Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.  
47.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
48.    Zevata efnanin.  
49.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
50.    Fiyhima 'aynani tecriyani.  
51.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
52.    Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.  
53.    Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.  
54.    Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.  
55.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
56.    Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.  
57.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
58.    Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.  
59.    Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
60.    Hel cezaul ıhsani illel ihsan.  
61.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
62.    Ve min dunihima cennetan.  
63.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
64.    Mudhammetan  
65.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
66.    Fihima aynani neddahatan.  
67.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
68.    Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman  
69.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
70.    Fihinne hayratun hısan  
71.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
72.    Hurum maksuratun fil hıyam  
73.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
74.    Lem yatmishunne insun kablehum ve la can  
75.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
76.    Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan  
77.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  

Tekvir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    İzeşşemsu kuvviret.  
2.    Ve izennucumunkederet.  
3.    Ve izelcibalu suyyiret.  
4.    Ve izel'işaru 'uttılet.  
5.    Ve izelvuhuşu huşiret.  
6.    Ve izelbiharu succiret.  
7.    Ve izennufusu zuvvicet.  
8.    Ve izelmev'udetu suilet.  
9.    Bieyyi zenbin kutilet.  
10.    Ve izessuhufu nuşiret.  
11.    Ve izessema'u kuşitat.  
12.    Ve izelcahıymu su''ıret.  
13.    Ve izelcennetu uzlifet.  
14.    'Alimet nefsun ma ahdaret.  
15.    Fela uksimu bilhunnesi.  
16.    Elcevarilkunnesi.  
17.    Velleyli iza 'as'ase.  
18.    Vessubhı iza teneffese.  
19.    İnnehu lekalu resulin keriymin.  
20.    Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.  
21.    Muta'ın semme emiynin.  
22.    Ve ma sahıbukum bimecnunin.  
23.    Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.  
24.    Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.  
25.    Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.  
26.    Feeyne tezhebune.  
27.    İn huve illa zikrun lil'alemiyne.  
28.    Limen şae minkum en yestekıyme,.  
29.    Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

                   _ AMİN_

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder