Bu Blogda Ara

31 Temmuz 2013 Çarşamba

İki Bayram Arası Nikah Yapılırmı

İki bayram arası nikâh yapılır mı ? Sorusuna şöyle cevap verelim...
Ramazan bayramıyla Kurban bayramı arası kast edilmemiştir. Burda kastedilmek istenen şey şudur:
       Bazen Bayramın ilk günü Cuma gününe denk gelmektedir. Cuma sabahı bayram namazı kılındıktan sonra, öğlede de cuma günü olduğu için Camide cuma namazı kılınmaktadır. Her ikisi de Müslümanlar için bayram sayılmaktadır.
       İşte burda anlatılmak istenen nokta budur. Bayramın Cumaya denk geldiği gün sabah bayram namazı öğlede de cuma namazı ikisinin arası 4-5 saatlik kısa bir süredir. Bu 4-5 saatlik zaman dilimi içerisinde nikâh olmaz denilmek istenmiştir. Nikâh için daha sakin bir zaman seçilmesi istenmiştir. Sıkışıklığa gelmemesi açısından.


25 Temmuz 2013 Perşembe

Namazlar Birleştirilebilir mi ?

Öğle ile ikindinin ve akşam ile yatsının birlikte kılınabileceğine dair ha­dis-i şerifler vardır. Kur’an-ı Kerim’de de buna engel bir hüküm yoktur. Ayetler öğle ile ikindi vaktini birbirinden, kesin çizgilerle ayırmamaktadır. 
Tabii ki çok önemli bir engel olmadıkça namazı hergün 5 vakit kılmak daha hayırlıdır.

23 Temmuz 2013 Salı

Sabah İstediğiniz Saatte Uyanabilmek ve Dinç Kalkmak İçin Okunacak Dua

Ben bu duayı yıllar öncesinde birinden duydum ve o günden beri uygularım, hepinize tavsiye ediyorum. Yatağınıza girince oturduğunuz yerde:
İnnâ ateyna Ke'l- Kevser fe salli li Rabbike venhar. İnne şani-eke hüve'l ebter. Okuyun ve Allahım beni filan saatte uyandır yarabbim deyin. O saatte bişey vesile olur ve kesinlikle kalkarsınız. Kurulmuş saat gibi, kesin...

Unutkanlığa Karşı Okunacak Dua

Unutkanlığa Karşı Okunacak Dua !
Okuduğunu anlamakta güçlük çekenler, alzhimer hastaları, öğrendiklerini çabuk unutanlar ve derslerinde başarılı olamayan talebeler için aşağıdaki dua okunursa Bi-iznillah kısa sürede tesiri görülür..
1. Güneş doğmadan önce, 1 bardak suya 786 defa Bismillahirrahmanirrahim okunup içilir, aynı şekilde 7, 11 veya 21 gün devam edilirse maksat gerçekleşir.
2. Günün herhangi bir saatinde 1 bardak suya Kalem Suresinin 1-5. ayetleri okunarak içilirse aynı etkiyi gösterir ve maksat hasıl olur.
Kalem Suresi 1-5 ayetleri:
Eûzu bi'llahimine'ş-şeytani'r-racim
Bismil lahir-Rahmani'r-Rahim
''Nun ve'l-kalemi ve ma yesturûn. Mâ ente bini'meti rabbike bi-mecnun. Ve inne leke le-ecren ğayre memnûn. Ve inneke le' alâ hulükın azim. Fesetübsirü ve yübsırun. Amin...

Gerçekleşmesi Zor Olan İstekler İçin Okunacak Dua

Bir hafta boyunca hergün 16.641 defa ''Ya Latif Celle Celalühü'' okunur, ardından:
'' Es- salatü ve's-selamü aleyke Ya Seyyidi Ya Rasulul mike Ya Sahibe'l lütfu ve'l-İhsan. Yâ Rahmeten li'l- Alemin'' diyerek dua tamamlanırsa maksat hasıl olur.

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Paranın Bereketli Olması İçin Okunacak Dua

Ramazan-ı Şerif'in son cuma günü, hatip hutbesini bitirip de oturduğu sırada ( kamet getirilinceye kadar geçen süre içinde) aşağıdaki ayet-i kerimeleri bir kâğıda yazar, namazdan sonra da usulünce sarıp, cüzdanına koyarsa Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsaniyle o cüzdan parasız kalmaz.
Yazılacak Ayet-i Kerimeler:
A'raf suresinin 10. ve Sad suresinin 54. ayetleridir ve aşağıda yazılmıştır.
A'raf suresinin 10. Ayeti :  Ve le kad mekkennaküm fil erdı ve cealna leküm fıha meayiş kalılem ma teşkürûn.
Sad suresinin 54. Ayeti : İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad.

Göz Hastalıkları İçin Okunacak Etkili Dua

Göz hastalıklarından herhangi birine yakalandıysanız, umutsuzluğa kapılmayın ameliyat olmadan önce mutlaka şu duayı okuyun, belki de ameliyata gerek bile kalmayabilir. Dua şöyle:
Göz hastalıklarından kurtulmak için hergün 1'er defa
Mülk Suresi
Rahman Suresi ve
Tekvir Suresi okunur.

Mülk Suresi:

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.  
2.    Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.  
3.    Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.  
4.    Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.  
5.    Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.  
6.    Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.  
7.    İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.  
8.    Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.  
9.    Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.  
10.    Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.  
11.    Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.  
12.    İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.  
13.    Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.  
14.    Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.  
15.    Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.  
16.    Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.  
17.    Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.  
18.    Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.  
19.    Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.  
20.    Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.  
21.    Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.  
22.    Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.  
23.    Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.  
24.    Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.  
25.    Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.  
26.    Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.  
27.    Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.  
28.    Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.  
29.    Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.  
30.    Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Rahman Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    Er rahman.  
2.    Alleme lkur'ane.  
3.    Halekal insane.  
4.    Allemehul beyan.  
5.    Eş şemsu vel kameru bi husban.  
6.    Ven necmu veş şeceru yescudan.  
7.    Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  
8.    Ella tatğav fil mizan.  
9.    Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.  
10.    Vel erda vedaaha lil enam.  
11.    Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.  
12.    Vel habbu zul asfi ver rayhan.  
13.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
14.    Halekal'insane min salsalin kelfahhari.  
15.    Ve hale kalcanne min maricin min narin.  
16.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
17.    Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.  
18.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
19.    Mereclbahreyni yeltekıyani.  
20.    Beynehuma berzahun la yebğıyani.  
21.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
22.    Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.  
23.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
24.    Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.  
25.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
26.    Kullu men 'aleyha famin  
27.    Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.  
28.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
29.    Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.  
30.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
31.    Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.  
32.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
33.    Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.  
34.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
35.    Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.  
36.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
37.    Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.  
38.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
39.    Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.  
40.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani  
41.    Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.  
42.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
43.    Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.  
44.    Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.  
45.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
46.    Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.  
47.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
48.    Zevata efnanin.  
49.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
50.    Fiyhima 'aynani tecriyani.  
51.    Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.  
52.    Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.  
53.    Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.  
54.    Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.  
55.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
56.    Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.  
57.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
58.    Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.  
59.    Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
60.    Hel cezaul ıhsani illel ihsan.  
61.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.  
62.    Ve min dunihima cennetan.  
63.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
64.    Mudhammetan  
65.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
66.    Fihima aynani neddahatan.  
67.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
68.    Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman  
69.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
70.    Fihinne hayratun hısan  
71.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
72.    Hurum maksuratun fil hıyam  
73.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
74.    Lem yatmishunne insun kablehum ve la can  
75.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  
76.    Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan  
77.    Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  

Tekvir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

1.    İzeşşemsu kuvviret.  
2.    Ve izennucumunkederet.  
3.    Ve izelcibalu suyyiret.  
4.    Ve izel'işaru 'uttılet.  
5.    Ve izelvuhuşu huşiret.  
6.    Ve izelbiharu succiret.  
7.    Ve izennufusu zuvvicet.  
8.    Ve izelmev'udetu suilet.  
9.    Bieyyi zenbin kutilet.  
10.    Ve izessuhufu nuşiret.  
11.    Ve izessema'u kuşitat.  
12.    Ve izelcahıymu su''ıret.  
13.    Ve izelcennetu uzlifet.  
14.    'Alimet nefsun ma ahdaret.  
15.    Fela uksimu bilhunnesi.  
16.    Elcevarilkunnesi.  
17.    Velleyli iza 'as'ase.  
18.    Vessubhı iza teneffese.  
19.    İnnehu lekalu resulin keriymin.  
20.    Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.  
21.    Muta'ın semme emiynin.  
22.    Ve ma sahıbukum bimecnunin.  
23.    Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.  
24.    Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.  
25.    Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.  
26.    Feeyne tezhebune.  
27.    İn huve illa zikrun lil'alemiyne.  
28.    Limen şae minkum en yestekıyme,.  
29.    Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

                   _ AMİN_

Kekemeliğin Geçmesi İçin Okunacak Etkili Dua

Kekemeliğin Geçmesi İçin hergün 3 defa İnşikak Suresini okuyun, tez zamanda şifaya kavuşursunuz.
İnşikak suresi okunuşu:
     Bismillahirrahmanirrahim
1.    İzes sema unşakkat.   
2.    Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.   
3.    Ve izel'ardu muddet.   
4.    Ve elkat ma fiyha ve tehallet.   
5.    Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.   
6.    Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.   
7.    Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.   
8.    Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.   
9.    Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.   
10.    Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.   
11.    Fesevfe yed'u suburen.   
12.    Ve yasla se'ıyren.   
13.    İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.   
14.    İnnehu zanne en len yehure.   
15.    Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.   
16.    Fela uksimü bişşefekı.   
17.    Velleyli ve ma veseka.   
18.    Velkameri izetteseka.   
19.    Leterkebunne tabekan 'an tabekın.   
20.    Femalehum la yu'minune.   
21.    Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.   
22.    Belilleziyne keferu yukezzibune.   
23.    Vallahu a'lemu bima yu'une.   
24.    Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.   
25.    İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.
                                        AMİN

Sara Hastalığına Karşı Okunacak Dua

Sara Hastalığına yakalanmışsanız hergün 3 defa Leyl Suresini okuyun. Kısa sürede şifaya kavuşursunuz.

Leyl Suresi : Bismillahirrahmanirrahim

1.    Velleyli iza yağşa.   

2.    Vennehari iza tecella.   

3.    Ve ma halekazzekere vel'ünsa.   

4.    İnne sa'yeküm leşetta.   

5.    Feemma men a'ta vetteka.   

6.    Ve saddeka bilhusna.   

7.    Fesenüyessirühu lilyüsra.   

8.    Ve emma men bahıle vestağna.   

9.    Ve kezzebe bilhusna.   

10.    Fesenüyessirühu lil'usra.   

11.    Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.   

12.    İnne 'aleyna lelhüda.   

13.    Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.   

14.    Feenzertüküm naren telezza.   

15.    La yaslaha illel'eşka   

16.    Elleziy kezzebe ve tevella.   

17.    Ve seyücennebühel'etka.   

18.    Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.   

19.    Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.   

20.    İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.   

21.    Ve lesevfe yerda.  

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua

Sarılık Hastalığından Kurtulmak için Okunacak Dua :
       Hergün 3 defa ''Beyyine'' suresini okuyan Biiznillah hastalığından kurtulup kısa zamanda sağlığına kavuşur.


Beyyine Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi velmushrikine munfekkıyne hatta te'tiye humulbeyyineh
2. Rasulum minallahi yetlu suhufem mutahherah
3. Fiha kutubun kayyimeh
4. Ve ma teferrekallezıne utul kitabe illa min ba'di ma caethumul beyyineh
5. Ve ma umiru illa liya'budullahe muhlisıyne lehud din hunefae ve yukıymussalate ve yu'tuzzekane ve zalike diynulkayyimeh
6. İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmushrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ulaike hum sherrulberiyyeh
7. İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ulaike hüm hayrulberiyyeh
8. Cezauhum 'ınde rabbihim cennatu 'adnin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhum ve radu 'anhu zalike limen hashiye rabbeh


Emir Altına alabilmek, Sözünü Dinletebilmek İstiyorsan Şu Kısa Duayı Okumalısın


Eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu veya herhangi birini emriniz altına alabilmek, ona söz dinletebilmek için hergün ''170 defa Ya Kuddüs Celle Celalühü. Subbuhün- Kuddusün Rabbü-l Melaiketi ver Ruh'' derseniz, dilediğiniz kişiyi emriniz altına alır ve herkes tarafından da sevilirsiniz.

Bekarların Evlenmesi İçin Okunacak Etkili Dua

Bekârların en kısa zamanda evlenmesi ve evlilerin de ömür boyu mutlu olması için okunacak en etkili dua :
Hergün 131 defa ''Ya Selam Celle Celalühü'' okunursa muradınız gerçekleşir. Ancak Allah'tan ne isterseniz isteyin her zaman herşeyin hayırlısını isteyin...

Ruh ve Sinir Hastalıklarına Karşı Okunacak Etkili Dua

Ruh ve Sinir Hastalıklarına Karşı Okunacak Etkili Dua şöyledir:
Hergün 131 defa ''Ya Kuddüs, Ya Selam Celle Celalühü'' okuyup bitirdikten sonra ''Ya zül celali vel ikram''derseniz en kısa zamanda hastalıktan kurtulursunuz.

Kıssadan Hisse Altı şeyi kabul edip yaparsan hiç bir işin sana zarar vermez

Günlerden bir gün, adamın biri gelip, İbrahim Ethem Kuddise Sirruh'tan nasihat istedi. Haret şöyle buyurdu:
- Altı şeyi kabul edip yaparsan hiç bir işin sana zarar vermez. O altı şey şunlardır:
1. Günah işleyeceğin zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme ! O'nun verdiği rızkı yiyip, sonra da O'na isyan etmek doğru olur mu?
2. llah'a asi olmak istersen O'nun mülkünden çık! Mülkünde olup da, O'na isyan etmek doğru olur mu?
3. Allah'a isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah işleme! Görmediği yerde günah işle. O'nun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah işlemek uygun değildir.
4. Can alıcı Melek (Azrail) ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste! O Meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var. Gücün, kuvvetin yerinde iken tövbe et. Tövbe edilecek zaman, bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir.
5. Mezarda, Münker ve Nekir isimli 2 Melek, sual için geldiklerinde, onları kov, seni imtihan etmesinler!.
       Bunun üzerine, nasihat isteyen kimse dedi ki:
- Buna imkân yoktur!
İbrahim Ethem, şöyle buyurdu:
- Öyle ise, şimdiden onlara cevap hazırla!
6. ''Günahı olanlar cehenneme gitsin!'' diye emredince, '' ben gitmem!'' de.
       Soran kimse dedi ki:
- Bu sözümü dinlemezler!
Sonra da, tövbe etti ve ölünceye kadar da tövbesinden dönmedi...

21 Temmuz 2013 Pazar

Aldanma Oğul Şiiri Mehmet Postallı'dan

Mehmet Postallıdan Aldanma Oğul Şiiri

 Babadan Oğula Nasihat
Aldanma Oğul!
Makam, mevki elden çıkar giderde
İnsanlık ebedi ölmez be oğul
Elde ne var, ne yok, hepsi biterde
İyilik kumaşı solmaz be oğul

Tek kişinin olsa, dünya tapusu
Er, geç kapanacak kazanç kapısı
Harap olur şatoların yapısı
Bu dünya kimseye kalmaz be oğul

Mala tamah etmek var ise serde
Gözüne çekilir siyah bir perde
Cimrilik, insanı düşürür derde
Hasedin, heybesi dolmaz be oğul

Bencil olan, önem vermez insana
Yolunu şaşırır, düşer isyana
Gün gelir, zulmeden uğrar ziyana
Mazlumu inciten gülmez be oğul

İster vali olsun, isterse kadı
Bozulacak bir gün ağzının tadı
Yalan dünya diye konsada adı
Nefis, umursamaz, bilmez be oğul

Kimse muaf değil, olmazsa deli
Her amelin, mutlak vardır bedeli
Hak sahiplerine, hakkın vermeli
Vazife ihmale gelmez be oğul

İnsana mahsustur şeref, hasiyet
Dostluğu yaralar, bozuksa niyet
Mevla’nın emrine eyle riayet
Mizanda haksızlık olmaz be oğul

Gidenlerden ibret alınmaz ise
Öbür yana azık, salınmaz ise
İnsan sağken, kadri bilinmez ise
Pişmanlık hatayı silmez be oğul

Gençlikte duygular sel gibi çağlar
Gönül, umudunu yükseğe bağlar
Dengine düşmeyen, ömrünce ağlar
Her güzel yerini bulmaz be oğul

                Mehmet Postallı

Sahur Ne Zaman Biter

Prof. Abdulaziz Bayındır'ın, imsak vakitlerinin yanlış olduğunu ifade edip canlı yayında ezandan sonra su içmesi izeyicileri ekrana kilitledi.

Murat Bardakçı'nın sunduğu Tarihin Arka Odası programına konuk olan Prof.Dr.Abdülaziz Bayındır, diyanetin hazırladığı iftar ve imsak vakitlerinin hatalı olduğunu iddia ederek tartışmaların ateşini yeniden yükseltti.
'Seher vakti ve sabah namazı ikiye bölüneceğine tamamı sabah namazı ve imsak vakti yapılınca oruç gecenin ortasına getirildi' iddiasında bulunan Bayındır bunu ispatlamak için  imsak vaktinde Habertürk binasının çatısından ufku gözlemleyerek delillerini sundu. Oruca çok erken başlandığını savunan Bayındır 'İnsanlara uyku ve dinlenme vakti bırakılmadı.' dedi.
       Prof. Abdulaziz Bayındır'ın açıklamasına göre, imsak vakti dağların en üst çizgisi ile gökyüzünün ayrıştığını görünceye kadar devam eder ve hatta bundan biraz daha ilerde dağların üzerinde hafif kızıl bir renk görünmeye kadar gider. Buna son fecr denir, son fecr görününce oruca başlanır. 
       Özellikle de bu yıl daha önceki yıllara nazaran sabah ezanının çok erken hatta gecenin ortası denecek bir saatte okunuyor olması tüm kafaları karıştırmıştır. Asıl olan Kur'an-ı Kerime göre hareket ederek hiç bir ışığın bulunmadığı karanlık bir yerde siyah- beyaz ayrımı yapılana kadar sahur devam eder, bunu bilmek yeterlidir. 
       Herkes kendi günahını kendisi çekecektir. Birileri ezan saatlerini öne almış yanlış yapmış diye bütün günahı onlara yüklemenin bize bir getirisi olmaz, en iyisi Kur'an-ı  Kerim'e göre hareket ederek doğruyu yerine getirmektir.
       Netice olarak imsak vaktinin belirlenmesinde, benim sizlere önerebileceğim iki ölçü var:
Birincisi dağ ile gökyüzünün birbirinden ayrışmasından 15 dakika kadar sonrası,
İkincisi ise siyah ve beyazın birbirinden ayırt edilebilmesi ölçü olarak alınabilir. 

14 Temmuz 2013 Pazar

Resulü Ekremin Duası

Hz Ayşe (r.a) dan rivayet edildiğine göre: Resul-ü Ekrem (s.a.v) şöyle dua ederdi:
       Allahümme inni euzu bike min şerri ma amiltü ve min şerri ma lem a'mel.
Allahım şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
       İbn-i Abbas radyallahu anh dan rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v) hep şöyle dua ederdi:
       Allahümme leke eslemtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hasamtü ve ileyke hakemtü, fağfir-li mâ kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü, ente'l mukaddimüve ente'l-muahhir. La ilahe illa ente.
      Allahım !
Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabın ile hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım gizlediğim ve açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peruk Takmak ve Saç Sakal Boyamak Günahmıdır

Peruk Takmak
       Resulullah'ın menettiği ve lanetlediği şeylerden birisi de saçı dökülen veya dökülmeyenkimselerin kafalarına başkalarının saçlarını koymaları veya bunları eklemeleridir.
       Saç takma ve eklemede hem doğal şeklini değiştirmek, hem de karşısındakini yanıltmak ona genç görünmek vardır ki, islam bunları hoş görmemiştir. Ancak ipek veya yün iplikleri örgü yapıp eklemek aynı manada olmadığı için caiz görülmüştür.

Saç ve Sakalı Boyamak
       Peygamberimiz (s.a.v)'in çağında yahudi ve hristiyan ihtiyarları saç ve sakallarını boyamazlardı. Onlara benzemesinler diye yaşlı sahabiler boyamaya teşvik edilmişlerdir. Ancak boyanın rengi üzerinde durulmuş siyaha boyamanın cevazı tartışılmıştır. Kına kırmızısı ve kırmızı-siyah karışımı nebati yani bitkisel boyalarla boyamak ittifakla caizdir. Kadınların siyaha boyamaları umumiyetle caiz görülmüştür.
       Resul-ü Ekrem'in kafirlere benzememek için saç ve sakal boyama emri teşvik emri olarak telakki edilmiş ve bu sebeple Ebu Bekir ve Ömer (r.a) gibi sahabiler boyamış, Ali, Ubey, Enes (r.a) gibi sahabiler de boyamamışlardır.

Sakal Bırakmak
       Resulullah (s.a.v) müşriklere muhalefet edin (benzemeyin), sakalları bırakın, bıyıkları kırpın buyurmuştur.
       Bu ve benzeri hadisler ile tatbikata bakan cumhur sakalı traş etmenin haram olduğu neticesine varmışlardır.
       Kadı İyad bunun mekruh olduğunu söylemiştir. Aynı mahiyette olan boyama emrini yerine getirmenin farz ve terkinin haram sayılmaması bu görüşü destekler.
       Bazı muasır alimler bunun bir âdet meselesi olduğunu düşünerek mübah olduğunu söylemişlerdir. Kardavi de ikinci görüşü tercih eden muasır bir alimdir.

Estetik Ameliyat ve Kaş Aldırmak Günahmıdır

Estetik Ameliyat
       İnsanı aşağılık kompleksine iten, toplum içinde manen işkence çekmesine sebep olan bir anormallik veya fazlalık olursa bunun izalesi tedavi mahiyetindedir. Peygamberimiz (s.a.v) güzellik için dişlerini seyrekleştirenleri lanetlemiştir. Burada geçen güzellik yukarda bahsettiğimiz ihtiyaç sebebiyle yapılan ameliyatları istisna etmektedir. 

Kaş Aldırmak
       Resul-ü Ekrem (s.a.v)'in lanetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir. Kaş aldırmak kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak suretiyle yapılmaktadır. Bu hilkati değiştirme mahiyetindedir. Bazı hanbeliler bunu tenzihen mekruh sayarlar. Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım islam ulemasınca caiz görülmüştür.

Dövme Yaptırmak ve Dişlerin Şeklini Değiştirmek Günahmıdır

İ'tidal dini olan İslam, insanların yaradılıştan mevcut özellik ve güzelliklerini belirli, hale getiren süsü, boyamayı, takınma ve giyinmeyi bazı kayıt ve şartlarla mübah kılmıştır. Ancak fıtratı, yaradılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme manasında süs makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytani saymıştır. Çünkü şeytan şöyle demişti:
       Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaradışını değiştirecekler.

Dövme yaptırmak ve Dişlerin şeklini değiştirmek
       Hz. Peygamber (s.a.v) vücuduna dövme yaptıran ve yapana, normal dişleri yontarak şeklini değiştiren ve bunu yaptırana lanet etmiştir.
       Tıbbi ve estetik bakımlardan normal olan dişleri, moda olan şekle uydurmak için söktürüp yaptırmak caiz değildir. Gerek iğne batırıp açılan deliklere boyalı maddeler dökerek yapılan dövme ve gerekse diş minelerini mahveden yontma işinin sağlık yönünden de zararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İnsan sağlığına zararlı olan herşeyi islam dini yasak kılmıştır. Bunun tartışması dahi olmaz.

Tadil-i Erkan Ne Demektir, Anlamı Nedir

Tadil-i Erkan; Rükûnları düzgün yapmak anlamına gelir. Namazla ilgili bir terim olarak Tadil-i Erkan rükûnların hakkını vermek, itminan halinde bulunmak, hareketten sonra durmak yahut kalkması eğilmesinden ayrılacak şekilde iki hareket arasında sükunet bulmaktır.
       Namazda Tadil-i Erkan; rükuda, rükudan doğrulmada, secdede iki secde arasındaki oturuşta söz konusu olur. Mesela, rükudan kıyam doğrulurken vücut dimdik bir hale gelmeli ve sükunet bulmalı, en az bir kere ''Subhanallahi'l azîm'' Yüce Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim diyecek kadar ayakta durup sonra secdeye varmalıdır. Her iki secde arasında bu şekilde bir tesbih miktarı durmalıdır. Nitekim Hadis-i Şerif'te;
       Sizden biri, rüku ve secdelerde belini tam olarak doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz buyuruldu.
       Rüku ve secdeleri yerine getirin. Allah'a yemin olsun biz secde ve rüku ettikçe ben arkamda olanları da görüyorum. (Buhari Eyman, 3)

Orucun Kazası

       Yolculuk veya hastalık sebebi ile Ramazan orucunu tutamamış olan kimse, bunun tamamını veya bir kısmını kaza edebilecek bir zaman bulmuş olduğu halde, bunları kaza etmeden ölürse, malı olduğu taktirde kazaya kalan her gün için malının üçte birinden ödenmek üzere bir fidye ödenmesini vasiyet etmesi gerekir. Bu fidye fakirlere verilir. Bir özrü olmaksızın kasden Ramazan orucunu tutmayan kimse üzerine de, öldüğü zaman malının üçte birinden fidye verilmesini vasiyet etmelidir ki, bu vacibdir. Kaza edecek zaman bulamasa da bu aynıdır. Çünkü yapılması mümkün olan bir ibadeti terk etmiştir. Vasiyet etmediği taktirde varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerine vacib olmaz. İsterlerse kendi mallarından bir bağış olarak verebilirler. Varisler de varis olmayanlar, ölü adına orucu tutmak suretiyle kaza edemezler. Böyle beden ile yapılan ibadetlerde başkasına vekalet edilemez. Ancak kendileri için tuttukları orucun sevabını ölüye bağışlayabilirler.
        İmam Şafii'ye göre; ölü vasiyet etsin veya etmesin, onun geriye bıraktığı malın tümünden kazaya kalmış oruçlarının fidyesi verilir. Böyle bir ölü adına da velisi oruç tutabilir.    

Tevazu

  
    Bir adamcağız kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bişey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergâhlar aşevi işlemi görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır ve H. Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir.
       Bunun üzerine adam mevlevi dergâhına gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder.
       Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun bu bağışı kabul etmemiş olduğunu söyleyerek Mevlana'ya bunun sebebini sorar. Mevlana şöyle der:
       Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz, ama o kabul etmeyebilir.
       Adam üşenmez kalkar 
Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli'ye sorar. Hacı Bektaş Veli şöyle der:
       Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o, senin hediyeni kabul etmiştir.

Kulun En Büyük Hatası İbadeti Yaşlılığa Bırakması

Kulun en büyük hatası,
Gençliğini eğlenceye verip,
İbadeti yaşlılığa bırakmasıdır...

Müslümanım Diyenlere Nasihat

Rızkına haram katma !
Namazını aksatma !
Tövbe etmeden yatma !
Ölüm var UNUTMA !

Duanın Makbul Olduğu Saatler

Duanın Kabul Olduğu Zamanlar
1. Gecenin son üçte biri
2. Ezan ile Kamet arası
3. Secde ederken
4. Farz namazlarından sonra
5. Yağmur yağarken
6. Seyahat ederken
7. Arefe günü
8. Ramazan ayında
9. İftar esnasında
10. Hasta ziyaretinde

Namaz Kılmanın Önemi

Sabah namazı ölümün acısını hissettirmez.
Öğle namazı mahşerin sıkıntısından kurtarır.
İkindi namazı kabrin karanlığından aydınlığa kavuşturur.
Akşam namazı sırattan hızla geçmemizi sağlar.
Yatsı namazı cehennem azabından korur...

12 Temmuz 2013 Cuma

Malayani Ne Demektir, Malayani Anlamı Nedir

Malayani : Faydasız, anlamsız ve kişiyi ilgilendirmeyen söz ve davranışlara denir. Kişiyi fiil, söz, nazar ve fikir olarak ilgilendirmeyen her şey malayanidir. Yani sadece davranış ve sözde değil, baktığımız, düşündüğümüz, hayal ettiğimiz şeylerde de malayaniden kaçınmalıyız.

Malayani Şeyleri Terketmek
       Malayaniyi, İslam'ın insana getirdiği mesuliyet telakkisi çerçevesinde anlamak daha uygun olur. Kalp, dil, göz, kulak, akıl, hayal gibi bütün organlarının amellerinden hesaba çekilecek olan insanın, bu hesapta terazinin sevap kefesine girmeyecek şeylerden kaçınması gerekir. Böyle bir malayani anlayışı, kişiyi hayal kuararken bile iradeli davranmaya, faydalı işler hayal etmeye, hayır aramaya ve bu alışkanlığı kazanmaya sevk eder.
       Şu hadis-i şerif günümüzde yaygın olan ve içinde malayani de bulunan bazı hastalıklara parmak basmaktadır : Ben haklı olsa bile münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefilim. Ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşke kefilim.
       Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyuruyor:
Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, islamı iyi anlayıp tatbik ettiğinin delilidir.
       Ciddiyetsiz ve laubali insanların, ibadetlerinde de ciddiyet yoktur. Böyle bir insan, belki namaza durduğu zaman ciddi gibi görünebilir, fakat eğer iç dünyasında, kalp ve vicdanında ciddiyete ulaşamamışsa, o sadece yıldız görünme sevdasında bir ateş böceği gibidir. Uzun zaman böyle görünebilmesi mümkün değildir. Karakterler gizlenemez. Her insan er veya geç karakterinin muktezasını yerine getirir. Yani içte ihsan olmalı ki, dışta itkan olsun. Dış, daima içten destek almalıdır. İnsanın iç dünyası ciddi olmalı ki, bu onun dış dünyasına da sirayet etsin.

Haccın Vekaleten Yapılabilmesi İçin

Farz olan haccın vekil tarafından yapılan hacla eda edilmiş kabul edilebilmesi için şu şartlar gereklidir:
1. Adına hac edilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadınsa birlikte yolculuyk yapacağı mahreminin bulunmaması gibi sebeplerle bizzat hacca gitmekten devamlı olarak aciz olmalıdır. Ölmeden önce acizlik hali gider, hacca gidebilme imkanını tekrar elde ederse yerine vekaleten yapılan hac nafile olur, kendisinin bizzat hac yapması gerekir.
2. Adına hacca gidilecek kimseye hac önceden farz olmalıdır.
3. Vekil ihrama girerken sadece adına hacca gittiği kimse için niyet etmelidir.
4. Vekalet için ücret talep edilmemelidir. Hac bir ibadettir, ibadetler de Allah rızası için yapılır.
5. Vekil gönderilen kimsenin masrafları, gönderen tarafından karşılanmalıdır.
6. Adına hacca gidilen kimse, kendisi için haccetmesini vekilden istemiş olmalıdır.
7. Vekil olarak gönderilen kimse haccı bizzat kendisi yapmalıdır.
8. Vekil olarak gönderilen, gönderenin isteğine uymalı, onun istediği haccı yapmalıdır. İfrad haccı yapmasını istediği halde temettü haccı yaparsa kendi adına haccetmiş olur. Böyle bir durumda parasını iade etmelidir.
9. Adına hacca gidilmesini vasiyet eden kimse sarf edilecek paranın miktarını ve vekilin nereden gönderileceğini belirlemişse buna riayet etmek gerekir.
10. Vekil, gönderen adına haccın menasikini tamamlamadıkça kendisi için umre yapmamalıdır.

Eşler Arasındaki Maddi Ve Manevi İlişki

       Karı koca arasındaki karşılıklı ilişkiyi maddi ve manevi diye iki gruba ayırmak mümkündür.
       Manevi ilişkinin hedefihayatın iniş ve yokuşlarını beraber katetmek, evi bir huzur ve saadet yuvası haline getirmek, ebedi saadete vasıta kılmaktır. Şu ayeti kerime evliliğin bu yönünü en veciz bir şekilde dile getirmektedir:
       İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir. (Er-Rûm : 30/21)
       Maddi ilişkilerin hedefi şehvetli arzuların, yaradılış gayesine en uygun bir ölçü içinde tatmini ve neslin devam etmesidir. Bazı dinler, maddi ilişki ve cinsi münasebet konusunda ihtilafa düşmüş, hayız halinde bile yaklaşmayı mübah kılmış, bazıları ise bu durumda yatak ve odaları ayırmaya kadar gitmişlerdir. Bu sebeple hayız ve lohusalık hallerinde yalnızca birleşme haram kılınmış, bunun dışında bir yasak konmamıştır (El- Bakara 2/222).
       Bu durumlarda birleşmenin tıbbi ve psikolojik mahsurları ilim sahiplerince de tesbit edilmiştir.

11 Temmuz 2013 Perşembe

Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Vermeli 2013

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ramazan ayında sağlık ve diğer nedenlerden dolayı oruç tutamayacak kişilerin günlük olarak en az 8.5 lira fidye vermeleri gerektiğini bildirdi. Geçen yıl fidye miktarı 7.5 liraydı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Raşit Küçük başkanlığında toplanarak, 2012 yılı fidye ve verilecek sadaka-ı fıtır (fitre) miktarını belirledi. Yapılan görüşme sonrası Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların, kendileri ve sorumlukları altındaki kişiler için, günlük 8.5 lira ödemeleri ve bunun mali bir ibadet olduğu belirtildi.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası (fitre) ve fidye, zekattan farklı olarak, yerine getirilir. Kurulumuz, fıtır sadakasının Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olmasını da dikkate almak suretiyle; hem sadaka-i fıtır’ın asgar? miktarını belirleyen hadis-i şeriflere dayanarak, hem de ülkemizdeki mevcut sosyo-ekonomik hayat şartlarını ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını göz önünde bulundurarak; 2012 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2013 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede, sadaka-i fıtır ve günlük fidye miktarının 8 .5 lira olarak belirlenmesine, bu miktarın asgari olduğu ve üst sınırın olmadığı kararlaştırılmıştır" denildi.

ORUÇ FİDYESİ NE DEMEK?

Fidye, bazı ibadetlerin yapılamaması ve birtakım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini-mali yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkanı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

7 Temmuz 2013 Pazar

Köpek Beslemek Caizmidir

Resul-i Ekrem ( s.a.v) şöyle buyuruyor: Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından hergün bir miktar (kıyrat) eksilir. Köpek bulunan eve meleğin girmediğini bildiren hadislerde yukardaki hadise eklenince ortaya çıkan netice şudur: Korunma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek men edilmiştir. Çünkü:
       a) Köpek besleyecek kadar imkânı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır.
       b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok tehlikeli hastalık mevcuttur.
       c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri ve birşey istemeye gelenleri korkutur ve rahatsız eder.
Bununla beraber zararı olmayan köpekler itlaf edilmez, her canlıya merhamet edilir, yardım edilir ve ecir alınır. Bir kuyunun başında susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su veren günahkarın ilahi affa mazhar olduğunu Resulullah haber vermiştir.

Fotoğraf (Resim) Çekmek Caizmidir

A. Mücessem olmayan resimleri yasaklar içine sokmayan alimlere göre fotoğraf çekmek (resim çekmek) caizdir. Ancak fotoğrafın konusu ve maksadı yine önemini muhafaza etmektedir. Çıplak veya açık kadın ve erkek fotoğrafları ile Hristiyan azizlerine ve benzerlerine ait fotoğraflar harama dahildir.

B. Haram olması için mücessem olmasını şart koşmayan alimlerden bir kısmı fotoğrafta ressamın yaptığı resimde mevcut vasıfları (illeti) bulamadıkları için bunu caiz görmüşlerdir. Eski hanefi Mısır müftülerinden Şeyh Muhammed Bahit, el-Cevabu'ş-Şâfi isimli risalesinde bu görüşü savunmuştur.
       Bu gurubun diğer uleması da kimlik, pasaport, tapu vb. yerlerde kullanılmak üzere fotoğraf çektirmenin bir ihtiyaç (zaruret) olduğunu göz önünde alarak bunu caiz görmüşlerdir. Çünkü hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tabi olunur.
       İslamda ressamlık ve fotoğrafçılık mesleğinin hükmü de yukardaki açıklamalardan anlaşılacaktır. Konusu veya maksadı itibariyle caiz olanı yapmak caizdir, caiz olmayanı yapmak da caiz değildir.

5 Temmuz 2013 Cuma

Ölenin Kabir Azabını Kaldırmak İçin Okunacak Dua

Bir Mü'minin kabrini ziyaret ederken,
Allahümme innî es'eluke bi hürmeti Muhammed. Aleyhisselam en la tü azzibe hazelmeyit. Derseniz o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.
Ölüler İçin Okunacak Dua